Loading
佛學園地 > 本尊簡介

藥師佛

2013-10-05

 

藥師佛(Bhaisajyaguru),又作藥師如來、藥師琉璃光如來、大醫王佛、醫王善逝、十二願王。為佛教東方淨琉璃世界之教主。以琉璃為名,乃取譬琉璃之光明透徹以喩國土清靜無染污。

他與釋迦牟尼佛、阿彌陀佛稱為三寶佛。在佛教內,東方藥師佛與西方阿彌陀佛同被視為解決眾生生死問題之兩大並行法門。藥師佛法門除同樣鼓勵命終往生淨土外,另著重蒙藥師佛願力加被以求現生即得利益安樂,增福延壽,消災免難,以免修行多所障礙。

藥師佛之形像,據藥師琉璃光王七佛本願功德念誦儀軌供養法載,左手執持藥器(又作無價珠),右手結三界印,著袈裟,結跏趺坐於蓮花臺,臺下有十二神將。此十二神將誓願護持藥師法門,各率七千藥叉眷屬,在各地護祐受持藥師佛名號之眾生。

又一般流傳之像為螺髮形,左手持藥壺,右手結施無畏印(或與願印),日光、月光二菩薩脅侍左右,並稱為藥師三尊。此二脅侍在藥師佛之淨土為無量眾中之上首,是一生補處之菩薩。亦有以觀音、勢至二菩薩為其脅侍者。此外,或以文殊師利、觀音、勢至、寶壇華、無盡意、藥王、藥上、彌勒等八菩薩為其侍者。

藥師佛十二大願

據《藥師琉璃光如來本願功德經》記載,藥師佛在因地修持行菩薩道時,曾發十二大願

一、自身光明照無邊界;

二、願我來世得菩提時,身如琉璃,內外明徹,淨無瑕穢;光明廣大,功德巍巍,身善安住,焰網莊嚴過於日月;幽冥眾生,悉蒙開曉,隨意所趣,作諸事業。

三、令諸有情悉皆圓滿;

四、令一切眾生行者安住大乘法宗;

五、令諸有情修行梵行如法清淨;

六、諸根不具者皆得端嚴;

七、令諸有情身心安樂乃至菩提;

八、由女身轉男身;

九、令諸有情消除外道邪見修習諸菩薩行;

十、令諸有情解脫一切憂苦;

十一、令諸有情隨意飽滿令住安樂;

十二、令諸有情得種種上妙衣服無諸苦惱。